Wear parts insert TIC material, 2-4 times lifetime, highly recommended!

China brand

Shanbao, Longyang, Shanghai Jianshe Road&Bridge, Shanghai SBM, Shanghai Zenith, Henan Liming, Shuangquan, Shenyang, Vipeak, Zhengzhou Yifan, Huayang, Shaorui.
PE250X400 | PE400X600 | PE150X750 | PE250X750 | PE250X1000 | PE250X1200 | PEX300X1300 | PE500X750,PE600X900 | PE750X1060 | PE900X1200 | PE1200X1500
PEX250X1000 | PEX250X1200 | PEW400X600 | PEW760 | PEW860 | PEW1100X1200.